Komisijos ir darbo grupės

Komisijos ir darbo grupės

MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos tarybos funkcijos:

1.    Teikti siūlymus dėl „Šaltinėlio“ mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
2.    Aprobuoti „Šaltinėlio“ mokyklos strateginį planą, metinę veiklos programą, „Šaltinėlio“ mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus „Šaltinėlio“ mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus „Šaltinėlio“ mokyklos direktoriaus;
3.    Teikti siūlymus direktoriui dėl „Šaltinėlio“ mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, „Šaltinėlio“ mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
4.    Svarstyti „Šaltinėlio“ mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
5.    Išklausyti „Šaltinėlio“ mokyklos metų veiklos ataskaitas ir teikti siūlymus direktoriui dėl „Šaltinėlio“ mokyklos veiklos tobulinimo;
6.    Teikti siūlymus„Šaltinėlio“ mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl „Šaltinėlio“ mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
7.    Svarstyti tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar „Šaltinėlio“ mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikti siūlymus direktoriui;
8.    Teikti siūlymus dėl „Šaltinėlio“ mokyklos darbo tobulinimo, saugių ugdytinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkinti formuojant „Šaltinėlio“ mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
9.    Svarstyti „Šaltinėlio“ mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
10.  Skirti atstovus į mokytojų atestacijos komisiją.

Mokyklos taryba

pirmininkė – N. Kupetienė, pedagogų atstovė;
sekretorė – D. Gruodienė, pedagogų atstovė;
P.Gaidelytė – pedagogų atstovė;
R. Šteimantienė – tėvų atstovė;
J. Zenkuvienė – tėvų atstovė;
J. Lukošiūnienė – tėvų atstovė;
K.Baužienė – darbuotojų atstovė;
J.Jaliūnienė – darbuotojų atstovė;
Z. Mackevičienė – darbuotojų atstovė.

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti „Šaltinėlio“ mokyklos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
Mokytojų tarybą sudaro:
„Šaltinėlio“ mokyklos direktorė - Alytė Zakarauskienė;
skyrių, susijusių su ugdymu, vedėja -  Stasė Savičiūnienė, auklėtoja Rimutė Šiaudinienė, visi „Šaltinėlio“ mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) SAVIVALDOS INSTITUCIJOS:

TĖVŲ KOMITETAS

Tėvų komitetas:
Grupės vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas aptaria su grupės auklėtoju vaikų ugdymosi pasiekimus, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus„Šaltinėlio“ mokyklos tarybai ir direktoriui.
Tėvų komitetą sudaro:
Pirmininkas ir 2 nariai.

TĖVŲ TARYBA

Tėvų taryba – nuolat veikianti tėvų savivaldos institucija.
Tėvų taryba aptaria „Šaltinėlio“ mokyklos ugdymo proceso organizavimą, svarsto mokyklos kultūrinę veiklą, teikia siūlymus administracijai ir savivaldos institucijoms, išklauso mokyklos administracijos ir mokyklos tarybos pirmininko informaciją apie mokyklos veiklą, renka tėvų atstovus į mokyklos tarybą. Tėvų taryba veikia pagal Tėvų tarybos nuostatus.
Tėvų tarybą sudaro:
pirmininkė – J. Zenkuvienė, ,,Želmenėlių’’ gr. atstovė;
sekretorė – J.Lukošiūnienė, „Lakštingalėlių“ gr. atstovė;
I.Dervinienė - ,,Papartėlių’’ gr. Atstovė
T.Vilkoitienė – „Žvirbliukų“ gr. atstovė;
J.Valančienė – „Skruzdėliukų“ gr. atstovė;
J.Lukošiūnienė – „Lakštingalėlių“ gr. atstovė;
J. Kajėnienė – „Kiškučių“ gr. atstovė;
I. Kožajeva – „Boružėlių“ gr. arstovė;
R.Šimkovičienė– „Bitučių“ gr. atstovė;
A.Vaišytė – „Drugelių“ gr. atstovė;
S.Paukštienė – „Žiogelių“ gr. atstovė;
J. Vaičiūnė – „Pumpurėlių“ gr. atstovė;
S.Paukštienė – „Šypsniukų“ gr. atstovė;
V. Basijokienė – mokinių klasės atstovė.

Vaiko gerovės komisija atlieka šias funkcijas:

-    vertina mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato pagalbos priemonių prioritetus, kryptis,  teikimo formą;
-    rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu mokykloje;
-    teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl aprūpinimo ugdymo priemonėmis (priešmokyklinio ugdymo vaikams ir  Dienos socialinės globos skyriaus ugdytiniams), mokinių vežiojimo ir apgyvendinimo (Dienos socialinės globos skyriaus ugdytiniams), vaikų sveikatos priežiūros organizavimo;
-    siūlo įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, sveikatos saugojimo ir stiprinimo programas;
-    nagrinėja vaikų, mokinių  mokyklos lankomumą, aiškinasi sergamumo priežastis, imasi veiksmų šioms problemoms šalinti;
-    atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  pirminį įvertinimą, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą; 
-    siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti PMMMC;
-    įvykus krizei, organizuoja krizės  valdymo priemones;
-    bendradarbiauja  su suinteresuotomis institucijomis (vaiko teisių apsaugos, socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, teritorine policija, sveikatos priežiūros įstaigomis, mokyklomis ir kt.) ar asmenimis vaiko gerovės klausimais;
-    konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), rengia pokalbius.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – logopedė Sigita Kalvelė.
Komisijos nariai:
Pavaduotoja ugdymui – Aldona Veršekytė;
Dietistė – Valentina Nalivaikienė;
Auklėtoja – Rimutė Šiaudinienė;
Auklėtoja – Janė Čiplienė;
Vidiškių skyriaus vedėja – Stasė Savičiūnienė;
Direktorė – Alytė Zakarauskienė;
Socialinė darbuotoja – Irina Musnikienė;
Ignalinos miesto socialinė darbuotoja – Jurgita Čebatoriūnienė.

ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Alytė Zakarauskienė, Ignalinos „Šaltinėlio‘‘ mokyklos direktorė.
Nariai:
Rasa Šteimantienė, Ignalinos „Šaltinėlio‘‘ mokyklos mokinių tėvų atstovė, Ignalinos ,,Šaltinėlio‘‘ mokyklos tarybos narė;
Jurgita Zenkuvienė, Ignalinos „Šaltinėlio‘‘ mokyklos mokinių tėvų atstovė, Ignalinos ,,Šaltinėlio‘‘ mokyklos tarybos narė;
Vida Ksenzovienė, Ignalinos „Šaltinėlio‘‘ mokyklos meninio ugdymo pedagogė, neformaliojo švietimo (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, muzika) mokytoja ekspertė, Ignalinos ,,Šaltinėlio‘‘ mokyklos mokytojų tarybos narė;
Rita Petrulėnaitė, Ignalinos „Šaltinėlio‘‘ mokyklos raštinės administratorė, Ignalinos „Šaltinėlio‘‘ mokyklos darbuotojų atstovė (darbo tarybos narė);
Aldona Veršekytė, Ignalinos „Šaltinėlio‘‘ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Ignalinos ,,Šaltinėlio‘‘ mokyklos mokytojų tarybos narė;
Danguolė Vaitkevičienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė.

Ikimokyklinio ugdymo veiklos kokybės įsivertinimo komanda

pirmininkė – Aldona Veršekytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
sekretorė –Vlada Sakalauskaitė, auklėtoja;
nariai:
Stasė Savičiūnienė, Vidiškių skyriaus vedėja;
Nijolė Ruseckienė, auklėtoja;
Pranė Gaidelytė, auklėtoja;
Rimutė Šiaudinienė, auklėtoja.

Atnaujinta: 2019-11-12