"Šaltinėlio" mokyklos renginiai

Darbo sutartis – terminuota.
Darbo krūvis –1 et. 
Koeficientas – nuo 7,99 iki 8,17
Reikalavimai:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir įgijęs ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją;
2. Būti išklausęs profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;
3. Išmanyti ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius ikimokyklinio ugdymo principus;
4. Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;
5. Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

Darbo sutartis – terminuota.
Darbo krūvis – 4 mokytojo padėjėjai po 0,5 et. (iš jų viena darbo vieta Vidiškių skyriuje)
Koeficientas – 6,4
Reikalavimai:
1. Būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija.
2. Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas.
3. Gebėti bendrauti su vaikais turinčiais labai didelių, didelių ar vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką.
4. Bendradarbiauti su auklėtoju, logopedu, meninio ugdymo pedagogu ir vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Ignalinos rajono savivaldybė skelbia konkursą į Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos direktoriaus pareigas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 13,7 iki 13,83, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą (pareiginės algos baziniais dydžiais). Konkurso paskelbimo data 2022 m. liepos 7 d. Pretendentų atrankos posėdžio data 2022 m. spalio 26 d. Nuoroda į pagrindinį skelbimą https://www.ignalina.lt/skelbimai/397/konkursas-i-laisva-darbo-vieta:1149

Kai pražysta pačios gražiausios pievų gėlės, kai diena būna labai ilga, o naktis – trumput trumputėlė  ateina Joninės. Joninės – laukiamiausia vasaros šventė, apipinta senovės lietuvių papročiais bei žaidimais. Šiandien mūsų vainikai kitokie. Vaikų nupiešti mamyčių portretai pasipuošė vaikų skintais žolynais – vainikais. Ak, kokių nuostabių vainikų pavyko visiems drauge nupinti!

Joninės „Želmenėlių“ ir „Bitučių“ grupėje.

Kartu su mokslo metų pabaiga Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos jungtinės klasės mokiniai ir „Papartėlių“ grupės vaikai baigė  gamtos bei aplinkos pažinimo projektą “Kuriame kartu su gamta.“ 
Projekto „Kuriame kartu su gamta“ metu  visus mokslo metus projekto dalyviai kartu su pedagogais bei padėjėjais išbandė daug naujų veiklų. Projektinėje veikloje buvo taikomas patyriminis ir netradicinis ugdymas. Patyriminis ugdymo metu buvo  akcentuojamos ne žinios, o patirtis.  Jo metu skatinamas vaikų kūrybiškumas, smalsumas, motyvacijos išlaikymas.