Komisijos ir darbo grupės

MOKYKLOS TARYBA

Taryba:
1.Teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
2. Aprobuoja mokyklos strateginį planą, metų veiklos planą, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus mokyklos direktoriaus.
3. Teikia siūlymus direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo.
4. Svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus.
5. Svarsto tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui.
6. Teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo  ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
7. Svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.  
8. Renka atstovus į mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.
9. Vertina mokyklos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos  Ignalinos rajono savivaldybės tarybai.    
10. Vykdo kitas mokyklos tarybos nuostatuose apibrėžtas funkcijas.

Mokyklos taryba
Pirmininkė – Jolanta Berlinskienė, pedagogų atstovė;
Sekretorė – Pranė Gaidelytė, pedagogų atstovė;
Jurgita Zenkuvienė, tėvų atstovė;
Ramunė Šimkovičienė, tėvų atstovė;
Rimutė Šiaudinienė, pedagogų atstovė;
Inga Češulienė, tėvų atstovė;
Kęstas Basijokas, tėvas, atstovaujantis mokinius;
Inga Filipavičienė, mama, atstovaujanti mokinius;
Violeta Baltakienė, mama, atstovaujanti Vidiškių skyriaus mokinius;
Žydrūnas Mudinas – seniūnaitis.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – nuolat veikianti „Šaltinėlio“ mokyklos savivaldos institucija, teikianti siūlymus mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, pavaduotojas ugdymui, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. 
Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius.

Mokytojų taryba:
1. Aptaria praktines švietimo problemas, svarsto mokinių pasiekimų rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus.
2. Diskutuoja dėl įstaigos strateginių tikslų, veiklos programos, aptaria ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo klausimus.
3. Aptaria praktinius pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes, kvalifikacijos tobulinimą.
4. Svarsto ir priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnes klases.
5. Aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, gabių vaikų ugdymo programas, metodus.
6. Svarsto mokinių elgesį.
7. Kartu su mokyklos socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu, visuomenės sveikatos slaugytoju ir psichologu aptaria mokinių sveikatos, saugumo, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus. 
8. Renka atstovus (turinčius ne mažesnę kaip vyresniojo mokytojo ar vyresniojo pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją, į mokyklos tarybą.
9. Teikia mokyklos tarybai siūlymus dėl mokyklos nuostatų, ugdymo plano, mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, metinės veiklos ataskaitos.
10. Svarsto ir priima nutarimus kitais teisės aktų mokytojų tarybos kompetencijai nustatytais klausimais.

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) SAVIVALDOS INSTITUCIJOS:

Mokykloje veikia grupių klasių lygmens tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijos – komitetai.
Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetą sudaro pirmininkas ir 2 nariai.
Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas:
Aptaria su klasės auklėtoju mokinių ugdymosi pasiekimus, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie mokinius klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, teikia siūlymus mokyklos tarybai ir direktoriui.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisija:
1 .Vertina mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato pagalbos priemonių prioritetus, kryptis,  teikimo formą.
2 .Rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu mokykloje.
3 .Teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokinių vežiojimo ir apgyvendinimo, vaikų sveikatos priežiūros organizavimo.
4 .Siūlo įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, sveikatos saugojimo ir stiprinimo programas.
5 .Nagrinėja vaikų, mokinių  mokyklos lankomumą, aiškinasi sergamumo priežastis, imasi veiksmų šioms problemoms šalinti.
6 .Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  pirminį įvertinimą, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą.
7 .Siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertintiIgnalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos specialistams.
8 .Įvykus krizei, organizuoja krizės  valdymo priemones.
9 .Bendradarbiauja  su suinteresuotomis institucijomis (vaiko teisių apsaugos, socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, teritorine policija, sveikatos priežiūros įstaigomis, mokyklomis ir kt.) ar asmenimis vaiko gerovės klausimais.
10. Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), rengia pokalbius.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – logopedė Sigita Kalvelė.
Komisijos nariai:
Pavaduotoja ugdymui – Aldona Veršekytė;
Auklėtoja – Rimutė Šiaudinienė;
Auklėtoja – Danutė Rakštelienė;
Auklėtoja – Janė Čiplienė;
Mokytoja – JurinaPaslauskienė;
Auklėtoja – Jūratė Druteikienė;
Direktorė – Alytė Zakarauskienė;
Ignalinos miesto socialinė darbuotoja – Jurgita Čebatoriūnienė.

ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Alytė Zakarauskienė, direktorė.
Nariai:
Ramunė Šimkovičienė,  mokinių tėvų atstovė, tarybos narė;
Julė Žižmarienė–mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos narė;
Rita Petrulėnaitė,  raštinės administratorė, darbuotojų atstovė (darbo tarybos narė);
Aldona Veršekytė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojų tarybos narė;
Danguolė Vaitkevičienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO KOMANDA

Pirmininkė – Aldona Veršekytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Vlada Sakalauskaitė, auklėtoja;
Jūratė Druteikienė, auklėtoja;
Nijolė Ruseckienė, auklėtoja;
Pranė Gaidelytė, auklėtoja;
Rimutė Šiaudinienė, auklėtoja.

IGNALINOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Veršekytė;
auklėtoja Danutė Rakštelienė;
auklėtoja Julė Žižmarienė;
auklėtoja Jūratė Druteikienė.

 

Atnaujinta: 2022-06-14