Ugdymas

Mokykla ugdymo procesą organizuoja vadovaudamasi Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo programa  „Vaikų balsai „Šaltinėlio“ čiurlenime“ pritarta Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-88 ir patvirtinta 2019 m. rugpjūčio 26 d. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-34.
 
Priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogai dirba pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“,  patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d., įsakymu Nr. V-779.
 
 Mokiniai, besimokantys pagal specialiąją ugdymosi poreikių ir socialinio ugdymo įgūdžių programą, ugdomi pagal sudarytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir patvirtintą Ignalinos „Šaltinėlio“ direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V- 40 ugdymo planą.
 
Mokykloje vykdomos švietimo programos: Ikimokyklinio ugdymo programa; Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, Pradinio ugdymo individualizuota programa, Pagrindinio ugdymo programa, Pagrindinio ugdymo individualizuota programa, Socialinių įgūdžių ugdymo programa.

Išduodami išsilavinimo pažymėjimai:

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, kodas (1701);
Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, kodas (2701);
Mokymosi pasiekimų pažymėjimas, kodas (2055);
Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, kodas (3701).

Mokykloje pagal ugdymo turinį, vaikų poreikius veikia:

Bendrosios paskirties grupės:
ikimokyklinio ugdymo grupės;
priešmokyklinio ugdymo grupės.
Specialiųjų ugdymosi poreikių ir socialinių įgūdžių ugdymo klasės.

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų poreikiai orientuoti į socialinį – emocinį – kultūrinį aspektą. Todėl ugdymas orientuojamas į vaiko saugumo patirtį, bendravimą, socialinį aktyvumą, saviraišką, emocijų raišką menu (muzika, daile, šokiu, vaidyba), taip pat į pažinimo poreikį, ugdant vaiko ekologinį supratingumą, gamtosauginę patirtį.  

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje.

Specialusis ugdymas

Specialusis ugdymas taikomas specialiųjų poreikių vaikams, kurių galimybės ugdytis yra ribotos dėl įgimtų ar įgytų  sutrikimų. Atsižvelgiant į sutrikimą ir jo laipsnį, vaikai ugdomi pagal bendrą amžiaus grupės programą, individualizuojant ugdymą, sudarant individualią ugdymo programą, tenkinančią bendravimo, pažinimo, motorikos, kalbos, savitarnos ugdymo(si) poreikį. Stengiamasi atliepti tėvų lūkesčius, palengvinti jų vaikų integraciją į visuomenę.  
Specialistai individualių veiklų metu lavina vaikų kalbą, skatina pažinimo procesų lavėjimą, normalizuoja raumenų tonusą, koreguoja laikyseną. Vaikai dalyvauja dailės, muzikos, kūno kultūros užsiėmimuose.

Mokykloje specialiųjų poreikių moksleiviams pagalbą teikia:

Specialioji pedagogė ir psichologė Ina Petrovskienė.

Specialusis pedagogas

Nustato vaikų mokymosi sunkumus bei jų priežastis.
Veda individualius, pogrupinius, grupinius užsiėmimus.
Konsultuoja pedagogus, kurių klasėje yra vaikas, turintis mokymosi sunkumų, bei teikia jiems metodinę pagalbą.
Padeda vaikui, turinčiam mokymosi sunkumų, adaptuotis klasėje, skatina jo bendravimą su kitais vaikais. 
Palaiko nuolatinį ryšį su Ignalinos rajono švietimo pagalbos specialistais.

Logopedas

Tiria vaikų ir mokinių kalbą, nustato kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus.
Sudaro kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo programas.
Taiso vaikų, mokinių kalbos bei kalbėjimo trūkumus. 
Bendradarbiauja su pedagogais, kurių klasėse, grupėse  yra sutrikusios kalbos vaikų, mokinių.
Konsultuoja mokyklos vaikų ir mokinių tėvus.

Mokinių pavėžėjimas

Specialiųjų poreikių vaikų ir jaunuolių su kompleksine negalia vežiojimą organizuoja ugdymo įstaiga.
Specialiųjų poreikių vaikai ir jaunuoliai, lankantys savaitinę grupę, vežiojami mokyklos transportu (į įstaigą atvežami pirmadienį, į namus išvežiojami penktadienį). Turi galimybę gyventi bendrabutyje.
Atnaujinta: 2021-10-19