Vizija, misija, strateginiai tikslai

Vizija

Saugi, patraukli švietimo įstaiga, sudaranti sąlygas kokybiškai ugdytis įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams (jaunuoliams), padedanti juose atsiskleisti glūdinčioms vidinėms galimybėms.

Misija

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla visapusiškai ugdanti ir lavinanti įvairaus amžiaus, gebėjimų ir poreikių vaikus (jaunuolius) ir siekianti sėkmingos jų integracijos į visuomenę.

Strateginiai tikslai

  • Pagerinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, tobulinant vaikų (mokinių) pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą.
  • Kurti saugią ir sveiką ugdytinių ir jų tėvų poreikius tenkinančią lauko ir vidaus aplinką.
  • Kurti ir stiprinti mokyklos kultūrą ir viešuosius ryšius.