Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla skelbia konkursą į vyr. buhalterio pareigas.

  • Paskelbė : Administratorius Administratorius
  • Paskelbta: 2022-12-27
  • Kategorija: Konkursai

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla skelbia konkursą į vyr. buhalterio pareigas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,1 iki 13,0 priklausomai nuo darbo patirties metų. 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1.  turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
3. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4. išmanyti ir būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimą ir atskaitomybės sudarymą, biudžeto planavimą,  darbo teisinius santykius, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programomis pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemos VSAFAS reikalavimus;
6. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus apskaitą;
2. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Mokyklos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybės institucijoms;
3. užtikrina finansinių operacijų teisėtumą, buhalterinę apskaitą, valstybės, savivaldybės ir kitų įstaigos lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir finansinių dokumentų tvarkymą;
4. organizuoja savo darbą taip, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:
4.1. apskaitomos visos piniginės lėšos, materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės ir buhalterinės apskaitos dokumentuose laiku fiksuojamos operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija;
4.2. tiksliai apskaitomos išlaidų sąmatai vykdyti operacijos, paslaugų ir kitų atliktų darbų išlaidos;
4.3. teisingai apskaičiuotas ir laiku pervestas fizinių asmenų pajamų mokestis ir kitos įmokos į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašai;
4.4. buhalterinės apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai;
4.5.tinkamai saugomi buhalterinės apskaitos dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą;
5. laiku apskaičiuoja darbo užmokestį, užtikrina savalaikį atsiskaitymą su valstybės biudžetu, socialinio draudimo fondu, su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
6. teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai, VSDFV prie SADM gyventojų pajamų mokesčio bei socialinio draudimo mėnesines ataskaitas ir metines formas;
7. rengia biudžeto išlaidų sąmatas ir jų pakeitimus, pildo paraiškas pinigų gavimui;
8. užtikrina, kad nebūtų viršijamos išlaidos pagal patvirtintas programų sąmatas, laiku teikia pasiūlymus Mokyklos direktoriui dėl programų sąmatų tikslinimo;
9. pateiktuose dokumentuose užfiksuotus duomenis registruoja finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje, formuoja buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį;
10. atlieka atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą, rengia suderinimo aktus;
11. rengia mokėjimo nurodymus banko lėšų pervedimams vykdyti;
12. rengia Mokyklos ketvirtines ir metines finansines ataskaitas ir, direktoriui pasirašius, teikia finansuojančiai įstaigai (steigėjui).
13. rengia Mokyklos metinius finansinių ataskaitų rinkinius, tinkamai ir korektiškai šiuos duomenis pateikia viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje VSAKIS.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą;
4. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
5. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikia adresu: Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos raštinei, 1 kab., Vasario16-osios g. 39, Ignalina, tiesiogiai, elektroniniu paštu (saltinelis@ignalina.lt) arba registruotu laišku iki 2023 m. sausio 9 d. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba konkurso dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.
Konkurso paskelbimo data 2022 m. gruodžio 27 d.
Pretendentų atrankos posėdžio data 2023 m. sausio 11 d. 
Pasiteirauti galima  telefonu 8 386 52678, el. paštu saltinelis@ignalina.lt

 

Nepamirškite padėkoti autoriui