Laisvos darbo vietos

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla skelbia logopedo, specialiojo pedagogo atranką 

Vadovaudamasi  Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla skelbia atranką logopedo, specialiojo pedagogo pareigoms Dienos socialinės globos skyriuje nuo 2019 m. spalio 1 d. užimti.
Pareigybės – logopedas (darbo krūvis 0,25 etato), specialusis pedagogas (darbo krūvis 0,25 etato).
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas pedagoginis išsilavinimas.
2. Logopedo, specialiojo pedagogo kvalifikacija.
3. Specialiojo pedagogo, logopedo veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.
4. Pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, nepriekaištingas elgesys ir profesinė reputacija, geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais ir jų tėvais.
5. Gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti darbo sričiai priklausančius vidaus dokumentus, informacinius raštus bei išvadas.
6. Informacinių technologijų išmanymas ir gebėjimas taikyti savo darbe.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą (CV);
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją ir pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Atrankos būdas – pokalbis.
Darbo užmokesčio pareiginės algos pastovioji dalis 5-6,85 koeficiento.
Dokumentų pateikimas:
1. Dokumentai pateikiami adresu Vasario 16-osios g. 39, LT-30112  Ignalinoje  (į mokyklos raštinę) arba  siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu  saltinelis@ignalina.lt  iki 2019 m. rugsėjo 26 d. įskaitytinai.
2. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atranka
1. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį kviečiami rugsėjo 27 d. 9.30 val.
2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.
Telefonas pasiteiravimui: (8 386) 52678
Atnaujinta: 2019-09-19