Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis

 • komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Veršekytė.
 • Komisijos nariai:
 • logopedas Audrius Krikščionaitis;
 • ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Kolosovienė;
 • ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dalia Gruodienė;
 • ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolita Čeponytė;
 • ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Druteikienė;
 • mokytoja Jurina Paslauskienė;
 • Ignalinos miesto socialinė darbuotoja Jurgita Čebatoriūnienė.

Vaiko gerovės tarybos funkcijos 

 • Vertina mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato pagalbos priemonių prioritetus, kryptis,  teikimo formą.
 • Rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu mokykloje.
 • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokinių vežiojimo ir apgyvendinimo, vaikų sveikatos priežiūros organizavimo.
 • Siūlo įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, sveikatos saugojimo ir stiprinimo programas.
 • Nagrinėja vaikų, mokinių  mokyklos lankomumą, aiškinasi sergamumo priežastis, imasi veiksmų šioms problemoms šalinti.
 • Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  pirminį įvertinimą, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą.
 • Siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos specialistams.
 • Įvykus krizei, organizuoja krizės  valdymo priemones.
 • Bendradarbiauja  su suinteresuotomis institucijomis (vaiko teisių apsaugos, socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, teritorine policija, sveikatos priežiūros įstaigomis, mokyklomis ir kt.) ar asmenimis vaiko gerovės klausimais.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), rengia pokalbius.