Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.  

 • pirmininkė – Jolanta Berlinskienė, pedagogų atstovė;
 • sekretorė – Pranė  Gaidelytė, pedagogų atstovė;
 • Rima Kavolėlienė – pedagogų atstovė;
 • Gintarė Garlienė – tėvų atstovė;
 • Ramūnė Šimkovičienė – tėvų atstovė;
 • Inga Češulienė – tėvų atstovė;
 • Kęstas Basijokas – tėvas, atstovaujantis mokinius;
 • Inga Filipavičienė – mama, atstovaujanti mokinius;
 • Violeta Baltakienė – mama, atstovaujanti Vidiškių skyriaus mokinius
 • Žydrūnas Mudinas – seniūnaitis.

Mokyklos tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • Aprobuoja mokyklos strateginį planą, metų veiklos planą, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus mokyklos direktoriaus;
 • Teikia siūlymus direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
 • Svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
 • Svarsto tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui;
 • Teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo  ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • Svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;  
 • Renka atstovus į mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją;
 • Vertina mokyklos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos  Ignalinos rajono savivaldybės tarybai;   
 • Vykdo kitas mokyklos tarybos nuostatuose apibrėžtas funkcijas.