Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti „Šaltinėlio“ mokyklos savivaldos institucija, teikianti siūlymus mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, pavaduotojas ugdymui, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius.

Mokytojų tarybos funkcijos

 • Aptaria praktines švietimo problemas, svarsto mokinių pasiekimų rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus.
 • Diskutuoja dėl įstaigos strateginių tikslų, veiklos programos, aptaria ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo klausimus.
 • Aptaria praktinius pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes, kvalifikacijos tobulinimą.
 • Aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, gabių vaikų ugdymo programas, metodus.
 • Renka atstovus (turinčius ne mažesnę kaip vyresniojo mokytojo ar vyresniojo pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją, į mokyklos tarybą.
 • Teikia mokyklos tarybai siūlymus dėl mokyklos nuostatų, ugdymo plano, mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, metinės veiklos ataskaitos.
 • Svarsto ir priima nutarimus kitais teisės aktų mokytojų tarybos kompetencijai nustatytais klausimais.

Mokytojų taryba sudaro:

 • meninio ugdymo mokytoja V. Ksenzovienė;
 • ikimokyklinio ugdymo mokytoja A. Luneckienė;
 • logopedas A. Krikščionaitis;
 • priešmokyklinio ugdymo mokytoja D. Gruodienė;
 • ikimokyklinio ugdymo mokytoja D. Umbrasienė;
 • ikimokyklinio ugdymo mokytoja J. Čeponytė;
 • ikimokyklinio ugdymo mokytoja N. Kupetienė;
 • ikimokyklinio ugdymo mokytoja J. Žižmarienė;
 • ikimokyklinio ugdymo mokytoja J. Čiplienė.