Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas

Mokykloje veikia grupių lygmens tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijos – komitetai.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetą sudaro pirmininkas ir 2 nariai.

Grupių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas:

Aptaria su grupės mokytoju mokinių ugdymosi pasiekimus, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie mokinius klausimus, padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, teikia siūlymus mokyklos tarybai ir direktoriui.